Tenten en regelgeving in Nederland door Ivo Bakker

Tenten vinden we in een steeds grotere diversiteit in onze samenleving, ze worden allang niet alleen voor evenementen gebruikt. In Nederland bestaat er echter nog geen specifieke wet voor deze lichtgewicht constructie. Vanuit de wet moeten tenten namelijk voldoen aan dezelfde norm als voor permanente bouw terwijl een lichtgewicht aluminium constructie niet zo sterk is als een stalen of betonnen gebouw.

Er zijn gelukkig wel steeds meer initiatieven vanuit de gemeenten, leveranciers en organisatoren om tot een standaard te komen die past bij de aard van het product en de aard van het gebruik. Zo zijn er inmiddels in Europa en Nederland de laatste jaren specifieke normen voor tenten bijgekomen. Ook gemeenten en veiligheidsdiensten spannen zich in om een richtlijn voor constructieveiligheid op te stellen. Deze normen zijn echter nog niet in de Nederlandse wet opgenomen waardoor de branche en overheid vaak nog verschillende regels hanteren.

Het is van belang om tijdig contact te leggen met de gemeente en veiligheidsdiensten om goed af te stemmen volgens welke normen de tenten geplaatst gaan worden. Een goed tentboek met daarin de statische berekening van de tent, de certificaten van de materialen en afspraken ten aanzien van veilig gebruik zijn daar een belangrijk onderdeel van.

Artikel: Wetten, normen en richtlijnen voor tenten in Nederland

Artikel Ivo Bakker, juni 2016

In het artikel van mei 2016 werd richtlijnen voor tentenbouw in het algemeen genoemd. Dit artikel gaat verder in op de bestaande richtlijnen en normen voor deze specifieke branche. We onderscheiden verschillende vormen: Regelgeving vanuit de wet, normen en richtlijnen.

Het bouwbesluit 2012 bestaat uit voorschriften voor onder andere nieuwbouw en renovatie die vanuit de Nederlandse wet worden aangestuurd. Iedereen moet zich hier aan houden maar vooral architecten, constructeurs en bouwbedrijven gebruiken dagelijks het bouwbesluit. In het bouwbesluit wordt bijvoorbeeld aangegeven hoeveel vensters een woonkamer dient te hebben of hoeveel nooduitgangen een bioscoop dient te hebben. Ook wordt naar diverse normen verwezen in het bouwbesluit. Zo wordt naar de norm de EuroCode verwezen. Hierin staat hoe onder anderen hoe constructeurs een constructie moeten toetsen op sterkte.

Op grond van de gelijkwaardigheidsbepaling mag op een andere manier aan een dergelijk voorschrift worden voldaan dan in het voorschrift is aangegeven. Voorwaarde is dat de gekozen oplossing minstens dezelfde mate van veiligheid biedt als met het betreffende voorschrift is beoogd.

Een norm kan in Nederlandse taal geschreven zijn maar veel normen worden op Europees niveau geschreven, al dan niet vertaald in andere talen dan Engels. Een norm is een serie voorschriften die staan voor een bepaald kwaliteitsniveau en dus ook veiligheidsniveau, ook wel prestatie-eisen genoemd. Een norm is dus niet een wet maar kan wel als minimale prestatie-eis vanuit een bouwbesluit genoemd worden.

Normen zijn toegespitst op een bepaald onderwerp (bijvoorbeeld een norm voor elektrische installaties in een woonhuis, een norm voor ventilatie of normen voor productieprocessen. Maar er zijn ook normen voor kwaliteitsmanagementsystemen, de bekende NEN-EN-ISO 9001. Normen worden geschreven door (expert) leden van een normcommissie en onder licentie uitgebracht door bijvoorbeeld het NEN.nl

Richtlijnen zijn afspraken waarin vooral procedures worden voorgeschreven en waar ook een minimaal kwaliteitsniveau wordt afgesproken. Richtlijnen worden vooral binnen een groep gebruikers – zoals bijvoorbeeld verenigingen of brancheorganisaties – onderling overeengekomen.

Ten aanzien van Tentveiligheid en Evenementenveiligheid bestaan er onder andere de volgende normen en richtlijnen;
COBc richtlijn Constructieve Toetsingscriteria Evenementenvergunning. Dit is een richtlijn die door de vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland is opgesteld en wordt gehanteerd door de leden (gemeenten) van deze vereniging. Zoals gezegd bevat het bouwbesluit geen richtlijnen voor het vergunnen van evenementenconstructies. Om alle nadelige consequenties van het ontbreken van deze wetgeving te ondervangen hebben de gemeenten gezamenlijk een richtlijn opgesteld zodat elke gemeente dezelfde richtlijn hanteert. De vereniging (het COBc) heeft veel overleg gehad met evenementenorganisatoren en de leveranciers, mede door Ivo Bakker vertegenwoordigd.

Norm NEN-EN 13782:2015 “Temporary Structures – Tents – Safety”
Deze norm richt zich op het constructief ontwerp van Tenten. Wind, sneeuw en verankering zijn belangrijke onderwerpen. Ze is voor het eerst van kracht geworden in Europa in 2005 en is opgesteld door het CEN (Comite Europeen de Normalisation). Deze norm wordt onder licentie verstrekt door NEN en heeft een Nederlandstalig voorwoord. Dit is de eerste norm die in Europa wordt erkent voor Tenten. Een voorloper van deze norm is de Duitse DIN 4112 “Fliegende Bauten” De “13782” is zeer goed afgestemd op het gebruik van Tentconstructies en wordt inmiddels vaker genoemd in andere normen en richtlijnen. In sommige Europese landen wordt de norm al wel vanuit de wet aangehaald.

Norm NEN 8020-41:2012 “(Brand) veiligheid van tenten”
Deze norm is opgesteld door de Nederlandse evenementen- en tentenbouw-branche en bevat een serie maatregelen die bijdragen aan veilige evenementen. In tegenstelling tot de “13782” wordt in deze norm veel meer aandacht besteed aan de organisatie van een evenement, brandveiligheid van tenten, vluchtwegen en dergelijken.

Ivo Bakker draagt bij aan het tot stand komen van normen en richtlijnen voor evenementenconstructies. Het is belangrijk dat evenementenorganisatoren, gemeenteconstructeurs en leveranciers van tenten op de hoogte zijn van de bestaande en nieuwe normen. Deze richtlijnen en normen zullen een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de veiligheid van evenementen. In het volgende artikel zal een van deze specifieke normen nader worden toegelicht.